Regulamin

Spis treści:

§ 1 [Przedmiot Regulacji]
§ 2 [Definicje]
§ 3 [Postanowienia ogólne]
§ 4 [Zasady świadczenia usług]
§ 5 [Zasady składania i przyjmowania ofert Korepetycji]
§ 6 [Realizacja Korepetycji]
§ 7 [Formy płatności]
§ 8 [Proces mediacyjny]
§ 9 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]
§ 10 [Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne]
§ 11 [Reklamacja w zakresie działania Serwisu]
§ 12 [Postanowienia końcowe]
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności

§ 1 [Przedmiot Regulacji]

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.zalap.pl, będącego portalem dostarczającym niezbędne narzędzia w celu świadczenia usług edukacyjnych pomiędzy Użytkownikami oraz oferującym Użytkownikom funkcje społecznościowe.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.zalap.pl oraz publicznie inieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, wsposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie wzwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.zalap.pl/regulamin.
 3. Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, kod pocztowy: 61 – 719, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni pod numerem 90, posiadająca numer REGON: 630705827, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.cdv.pl jest właścicielem Serwisu www.zalap.pl i przysługują jej do Serwisu wszelkie prawa autorskie, a jego elementy takie jak oprogramowanie Serwisu, elementy graficzne, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz. 1503 zezm.).

§ 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis – portal społecznościowy zrzeszający Uczniów, Rodziców i Nauczycieli celem internetowego świadczenia usług korepetycji między Użytkownikami, funkcjonujący pod adresem: www.zalap.pl;
 2. Administrator Serwisu – właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do zarządzania Serwisem;
 3. Korepetycje/Usługa – dobro oferowane przez Nauczyciela na rzecz Ucznia poprzez Serwis w postaci pozalekcyjnego nauczania, powtórzenia materiału, przeanalizowania nowych zagadnień edukacyjnych dla Ucznia, przygotowania pracy domowej i pozostałych usług powiązanych z edukacją Ucznia;
 4. Lekcja – pojedyncza jednostka czasowa, podczas której świadczone są Korepetycje, odpowiadająca 45 minutom zegarowym;
 5. Odpowiednie Kwalifikacje – zweryfikowane przez Moderatora kwalifikacje Nauczyciela konieczne do prawidłowego świadczenia Usług przez Nauczyciela, obejmujące posiadanie przez Nauczyciela wyższego wykształcenia w danej dziedzinie oraz wykształcenia pedagogicznego, zaświadczeń o ukończonych kursach, certyfikatów lub posiadanie statusu studenta, pozostającego w trakcie nauki i posiadającego odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie; dowodem posiadania przez Nauczyciela Odpowiednich Kwalifikacji są przesłane Moderatorowi skany/zdjęcia dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń świadczących o ich posiadaniu; potwierdzenie posiadania przez Nauczyciela odpowiednich kwalifikacji może nastąpić dodatkowo poprzez badanie kompetencji za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem Serwisu;
 6. Osoba – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakimkolwiek celu z Serwisu;
 8. Uczeń – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której Korepetycji za pośrednictwem Serwisu udziela Nauczyciel;
 9. Rodzic – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będącą w rozumieniu art. 17 k.c. przedstawicielem ustawowym Ucznia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. Nauczyciel – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Odpowiednie Kwalifikacje, udzielająca Korepetycji na rzecz Ucznia;
 11. Moderator – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca współpracownikiem CDV, którego rolą jest dbanie o Użytkowników, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących powstałych sporów, weryfikacja tożsamości i rzetelności Użytkowników oraz wykonywanie pozostałych obowiązków powstających zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie obsługi Serwisu;
 12. Opłata – należność pieniężna, którą przed udzieleniem Korepetycji uiszcza Uczeń albo Rodzic na rzecz Nauczyciela za pośrednictwem Systemu Płatności za Korepetycje;
 13. Prowizja – należność pieniężna, którą przed udzieleniem Korepetycji uiszcza Nauczyciel na rzecz CDV za pośrednictwem Systemu Płatności za dostęp do Wirtualnej tablicy oraz bazy klientów;
 14. Plan Lekcji – harmonogram dostępnych Korepetycji;
 15. System Płatności – system Przelewy24.pl umożliwiający uiszczenie Opłaty przez Użytkowników, którego właścicielem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60–327, przy ul. Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935;
 16. Awaria Techniczna – sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności zaś nie mogli się zalogować;
 17. Regulamin – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym także zasady świadczenia usług między Użytkownikami przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia, których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 18. CDV – Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, kod pocztowy: 61–719, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni pod numerem 90, posiadająca numer REGON: 630705827, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.cdv.pl jest właścicielem Serwisu www.zalap.pl.

§ 3 [Postanowienia ogólne]

 1. CDV zapewnia jedynie możliwość udzielania Korepetycji za pośrednictwem Serwisu i pozostałych dodatkowych czynności powiązanych z udzielaniem Korepetycji. CDV nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami w zakresie udzielania Korepetycji oraz nie świadczy za pomocą Serwisu jakichkolwiek usług edukacyjnych.
 2. CDV nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie i realizację Usług między Użytkownikami, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług.
 3. Moderator w ramach działania Serwisu zobowiązuje się do bieżącego reagowania i odpowiadania na wszelkie pytania i uwagi ze strony Użytkowników Serwisu, a także do przyjmowania zgłoszeń od Użytkowników dotyczących zaistniałych między Użytkownikami sporów. .
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 4 [Zasady świadczenia usług]

 1. CDV świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  1. umożliwienie Użytkownikom składania ofert w zakresie Korepetycji poprzez Serwis;
  2. techniczne umożliwienie Użytkownikom przeprowadzenia Korepetycji za pośrednictwem Serwisu z udziałem telekonferencji wraz z możliwością korzystania z tablicy interaktywnej;
  3. przeprowadzenie należnych płatności za Korepetycje za pośrednictwem Systemu Płatności bez potrzeby dokonywania bezpośrednich płatności między Użytkownikami,
  4. udostępnienie Użytkownikom funkcji w Serwisie umożliwiających dokonanie oceny Nauczyciela, Ucznia, a także postępów edukacyjnych Ucznia,
  5. nadzór nad jakością usług świadczonych przez Nauczycieli w zakresie i w sposób określony w Regulaminie;
  6. zapewnienie narzędzia rozwiązywania sporów między Użytkownikami w postaci postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Moderatora
 2. CDV zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania i dostępu do określonych usług oferowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w tym ograniczenia Usług i przyznania pełnego dostępu wyłącznie dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki, np. pełna zdolność do czynności prawnych, Odpowiednie Kwalifikacje, pozytywna ocena Moderatora lub Użytkowników.
 3. Korepetycje świadczą Nauczyciele na rzecz Rodziców lub Uczniów.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po spełnieniu przez Użytkownika warunków, o których mowa w Regulaminie oraz innych regulaminach określających zasady korzystania z Serwisu, które w aktualnym brzmieniu dostępne są na stronie Serwisu oraz które zostały zaakceptowane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie lub później, w razie aktualizacji regulaminów.

§ 5 [Zasady składania i przyjmowania ofert Korepetycji]

 1. Aby złożyć i przyjąć ofertę Korepetycji w Serwisie konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w Serwisie.
 2. Nauczyciel ma możliwość złożenia oferty świadczenia Korepetycji po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz po pozytywnym przebiegu procesu weryfikacji Odpowiednich Kwalifikacji przez Moderatora, a także po uzupełnieniu w pełni informacji w profilu Użytkownika.
 3. Uczeń ma możliwość zaakceptowania oferty złożonej przez Nauczyciela po uprzednim zarejestrowaniu profilu Rodzica w Serwisie, a także wzajemnym sparowaniu kont Ucznia i Rodzica oraz po uiszczeniu odpowiedniej Opłaty przez Rodzica. Uczeń posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może wszelkie czynności w zakresie funkcjonowania Serwisu dokonywać bez udziału konta Rodzica.
 4. Złożenie, czy przyjęcie oferty świadczenia Korepetycji jest jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Nauczyciel składa ofertę świadczenia Korepetycji poprzez zadeklarowanie swojej dyspozycji czasowej w Planie Lekcji wraz z akceptowanymi rodzajami szkoły, klas, przedmiotów nauczania.
 6. Uczeń przyjmuje powyższą ofertę Nauczyciela poprzez wyszukanie wolnych Lekcji w Planie Lekcji oraz akceptację, co najmniej 1 Lekcji oferowanej przez Nauczyciela.
 7. Składać i przyjmować oferty Lekcji, a także przeprowadzać Lekcje można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. Wszystkie ceny podawane w Serwisie dla Uczniów i Rodziców są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto. Cena podana przy dokonywaniu płatności za Lekcje jest wiążąca w chwili dokonywania powyższego zakupu. Cena ta może ulec zmianie, o ile niniejszy Regulamin tak stanowi.
 9. W momencie zaakceptowania przez Ucznia oferty Nauczyciela i uiszczenia Opłaty przez Ucznia lub Rodzica umowa jest uważana za zawartą. .
 10. Administrator Serwisu zapewni bezpieczeństwo danych oraz komunikatów przesyłanych w związku ze złożeniem zamówienia i komunikacją związaną z zamówieniem realizowaną za pośrednictwem Serwisu i w tym celu podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 11. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o każdym przypadku naruszenia swoich praw, jak i o przypadkach naruszania zasad określonych w Regulaminie, celem przedsięwzięcia koniecznych środków zapobiegających i chroniących przed dalszymi naruszeniami.

§ 6 [Realizacja Korepetycji]

 1. Realizacja Korepetycji rozpoczyna się na 15 minut przed ustalonym czasem początku Lekcji. W tym momencie na koncie Ucznia oraz Nauczyciela pojawia się możliwość przystąpienia do Lekcji, tj. aktywowania możliwości połączenia telekonferencji i wyświetlania się tablicy interaktywnej. Lekcja zaczyna się w ustalonym czasie początku Lekcji, albo w trakcie powyższego 15 – minutowego okresu w przypadku akceptacji takiej możliwości przez obie strony.
 2. Realizacja Korepetycji może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Niedopuszczalne jest realizowanie Korepetycji poza Serwisem w tym za pośrednictwem zewnętrznych kanałów komunikacji, takich jak zewnętrzne platformy do telekonferencji i prowadzenia spotkań online. W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu lub wystąpienia Awarii Technicznej, Użytkownicy postępują zgodnie z Regulaminem.
 3. Jedna Lekcja trwa 45 minut zegarowych i jest czasem w pełni przeznaczonym na merytoryczne przeprowadzenie Korepetycji. Minimalną jednostką czasu w portalu jest 15 min, długość sesji jest wielokrotnością tego interwału.
 4. Po upływie czasu trwania Lekcji ulega ona zakończeniu, a Uczeń oraz Rodzic ma możliwość oceny pracy Nauczyciela, a także ewentualnego zgłoszenia swoich uwag Moderatorowi, co do zakresu Lekcji, jakości nauczania Nauczyciela. Nauczyciel po zakończeniu Lekcji ma możliwość dokonania oceny Ucznia oraz obowiązek dokonania oceny postępów Ucznia w nauczanym zakresie materiału. Informacje dotyczące postępów Ucznia są dostępne dla Rodzica.
 5. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku nieobecności Ucznia podczas trwania Lekcji przekraczającej ponad połowę czasu trwania Lekcji Nauczyciel może opuścić Lekcję i zachować prawo do pełnego wynagrodzenia należnego za przeprowadzenie Lekcji. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
 6. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku nieobecności Nauczyciela podczas trwania Lekcji przekraczającej ponad połowę czasu trwania Lekcji Uczeń może opuścić Lekcję i zachować prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną lekcję, pomniejszoną o prowizje operatora Sytemu Płatności. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
 7. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku spóźnienia Nauczyciela podczas trwania Lekcji tj. nie przejścia w 15 minutowym oknie czasowym z poczekalni do lekcji, lekcja nie rozpoczyna się. Uczeń ma prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną lekcję, pomniejszoną o prowizje operatora Sytemu Płatności. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
 8. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku spóźnienia Ucznia podczas logowania do Lekcji tj. nie przejścia w 15 minutowym oknie czasowym z poczekalni do lekcji nauczyciel może opuścić Lekcję i zachować prawo do pełnego wynagrodzenia należnego za przeprowadzenie Lekcji. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.

§ 7 [Formy Płatności]

 1. Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu realizowane są w oparciu o System Płatności.
 2. Uczeń lub Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty niezwłocznie po przyjęciu Oferty Lekcji.
 3. Płatność, do chwili upływu terminu na zgłoszenie skargi albo w sytuacji zgłoszenia skargi do zakończenia procesu, pozostaje zablokowana na rachunku CDV (Wirtualnym saldzie Nauczyciela), co gwarantuje ewentualny zwrot wpłaconej kwoty w razie niezrealizowania zamówienia przez Nauczyciela.
 4. Rodzic lub Uczeń zobowiązani są do dokonania Opłaty korzystając wyłącznie z Systemu Płatności.
 5. Wysokość opłat za Lekcje i prowizje CDV, w tym opłatę wpisową, określa szczegółowo Cennik dostępny pod zakładką „Metody Płatności”.
 6. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, niż Opłata za przeprowadzenie Korepetycji, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub Cennika.
 7. Po upływie terminu na zgłoszenie skargi albo do zakończenia procesu dotyczącego złożonej skargi , o których mowa w ust. 3 powyżej, CDV zobowiązuje się w terminie 7 dni przekazać wynagrodzenie Nauczycielowi za przeprowadzoną Lekcję na rachunek bankowy Nauczyciela podany w ustawieniach Użytkownika w Serwisie. Wynagrodzenie to będzie kwotą równą wysokości Opłaty pomniejszonej o prowizję należną CDV.
 8. Płatność rozliczana za pomocą systemu Płatności jest transferowana na wirtualne konto nauczyciela i jest automatycznie pomniejszana o prowizję CDV oraz o prowizję operatora systemu Systemu Płatności.

§ 8 [Proces mediacyjny]

 1. Możliwość wszczęcia procesu mediacyjnego jest usługą dodatkową świadczoną przez CDV i jest jedynie próbą polubownego rozwiązania sporu między Nauczycielem, a Rodzicem lub Uczniem za pośrednictwem Serwisu.
 2. Proces mediacyjny nie wyłącza wzajemnej odpowiedzialności między Użytkownikami z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń pomiędzy Użytkownikami na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku zaistnienia sporu, poza niniejszym procesem mediacyjnym, między Użytkownikami, CDV w żadnym wypadku nie pozostaje stroną powstałego sporu.
 4. Proces mediacyjny prowadzi Moderator. Proces mediacyjnych odbywa się za pośrednictwem Serwisu, w formie wirtualnej konwersacji.
 5. Każda ze stron może wszcząć proces mediacyjny po zakończeniu się przeprowadzonej Lekcji lub Lekcji, która nie została przeprowadzona z powodu absencji drugiego Użytkownika.
 6. Proces mediacyjny wszczyna się poprzez wypełnienie przez Rodzica lub Ucznia posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych dedykowanego formularza mediacyjnego w Serwisie.
 7. Moderator otworzy zgłoszenie mediacyjne w terminie 24 kolejnych godzin od chwili jego zgłoszenia.
 8. Użytkownicy w procesie Mediacyjnym mają możliwość ustalenia wspólnego stanowiska i jego rozwiązania wobec wniesionej skargi. Proces mediacyjny zainicjowany przez Rodzica lub Ucznia posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, może zakończyć się wspólna decyzją o:
  1. o zwrocie całości Opłaty w przypadku, gdy powodem wszczęcia mediacji była nieobecność Nauczyciela przez co najmniej 15 minut trwania Lekcji z przyczyn niezależnych od działania Serwisu,
  2. o zwrocie części Opłaty w przypadku, gdy powodem wszczęcia mediacji była nieobecność Nauczyciela przez mniej niż 15 minut trwania Lekcji z przyczyn niezależnych od działania Serwisu, w wysokości odpowiadającej proporcji czasu nieobecności Nauczyciela do czasu trwania Lekcji ,
  3. o zwrocie całości lub części Opłaty gdy powodem wszczęcia mediacji było niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie Lekcji przez Nauczyciela;
  4. o zakończeniu postępowania mediacyjnego i wypłacie Nauczycielowi należnego wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu, gdy Nauczyciel przeprowadził Lekcję w sposób należyty.
 9. Zwrot części lub całości Opłaty, w rozumieniu § 8 ust. 7 – 8 Regulaminu, następuje w takim sam sposób, w jaki została dokonana płatność czyli za Pośrednictwem Systemu Płatności.
 10. W przypadku dokonania zwrotu całości lub części Opłaty z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nauczyciela, Nauczyciel zostanie obciążony opłatą manipulacyjną.
 11. Moderator odpowiadać będzie na zgłoszoną skargę bez zbędnej zwłoki i w najbliższym możliwym terminie.
 12. W przypadku trzech przypadków stwierdzonego naruszenia Regulaminu przez Nauczyciela, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte i nie będzie miał on ponownej możliwości świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku stwierdzonego naruszenia Regulaminu przez Nauczyciela w zakresie § 6 ust. 2 Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane.
 13. W przypadku zakończenia trzech zasadnych mediacji prowadzonych w przedmiocie zachowania Ucznia podczas Lekcji konto Ucznia zostanie zablokowane lub usunięte i nie będzie miał on ponownej możliwości korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, opinie oraz za rozpoczęcie niezasadnego procesu mediacyjnego, umieszczonych na stronie Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających prawo, w tym wypowiedzi naruszających dobra osobiste Osób lub zasady współżycia społecznego, zagrażające bezpieczeństwu systemu innych Użytkowników, a także treści niezgodne z rzeczywistością oraz treści reklamowe umieszczone bez zgody Administratora Serwisu.
 15. W przypadkach rażącego lub wielokrotnego naruszania postanowień Regulaminu i innych obowiązujących postanowień, a w szczególności przepisów prawa, Administrator Serwisu może zablokować, a nawet usunąć konto Użytkownika.

§ 9 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w zamówieniu podlegają ochronie, jako dane osobowe w rozumieniu z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator Serwisu oświadcza, że dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 10 [Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne]

 1. CDV nie ponosi odpowiedzialności za Usługi oferowane w ramach Serwisu, które są świadczone przez Użytkowników. CDV nie ponosi odpowiedzialności za działanie Użytkowników, jednakże w przypadku naruszania przez Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu CDV dołoży należytej staranności w celu zapobieżenia takich naruszeń w przyszłości, a w razie potrzeby będzie starał się pośredniczyć w rozwiązaniu powstałych sporów.
 2. CDV nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu, w tym także za umieszczone w nim treści oraz treści umieszczone przez Użytkowników w ramach oferowania, akceptacji, prowadzenia i oceny Korepetycji.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność prowadzoną w ramach Serwisu, w tym za szkody wyrządzone innym Użytkownikom lub osobom trzecim, wynikających z naruszenia przepisów prawa, umowy lub obowiązujących w Serwisie regulaminów.
 4. CDV dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej CDV dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
 5. CDV zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. CDV zobowiązuje się, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
 6. CDV nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników lub ingerencją osób trzecich.
 7. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej CDV, która uniemożliwiła lub utrudniła przeprowadzenie Lekcji i złożenia reklamacji zgodnie z § 11 Regulaminu, Użytkownicy biorący udział w Lekcji będą uprawnieni do ustalenia innego terminu przeprowadzenia Lekcji bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat.
 8. Jakakolwiek inne odpowiedzialność CDV z tytułu Awarii Technicznych zostaje wyłączona.

§ 11 [Reklamacja w zakresie działania Serwisu]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub w formie elektronicznej, na adres centrumsporow@zalap.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Nazwę/Imię i nazwisko Użytkownika,
  2. Adres zamieszkania Użytkownika,
  3. Przedmiot reklamacji,
  4. Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. Oczekiwania Użytkownika wobec Administratora Serwisu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w § 11 ust. 2, Administrator Serwisu wyznaczy Użytkownikowi 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

§ 12 [Postanowienia końcowe]

 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz CDV.
 2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe między CDV a Użytkownikami związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby CDV.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod domeną www.zalap.pl (dalej jako Serwis).
 2. Serwisem zarządza Administrator. Administratorem danych osobowych jest Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, kod pocztowy: 61 – 719, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni pod numerem 90, posiadająca numer REGON: 630705827, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.cdv.pl (dalej jako Administrator).
 3. Serwis służy zapewnieniu możliwości technicznej udzielaniu Korepetycji przez Nauczycieli na rzecz Uczniów, o których mowa na stronach Serwisu, znajdującym się pod adresem www.zalap.pl. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym te dane w celach wskazanych w treści odbieranych zgód.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot odwiedzający lub przeglądający strony Serwisu lub korzystający z usług dostarczanych w ramach Serwisu, który udostępnia dane osobowe.
 5. Serwis pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Serwisu poprzez następujące działania:
  1. zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie,
  2. poprzez wykorzystanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
  3. poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.
  4. analizę treści umieszczanych na tablicy wirtualnej,
  5. analizę aktywności użytkowników podejmowanych za pomocą wirtualnej tablicy,
  6. analizy wybieranych korepetycji, tematów korepetycji,
  7. analizę urządzeń i oprogramowania z jakich korzystają użytkownicy w pracy na portalu Zalap.pl,
  8. preferencji zamawiania usług w tym z w jakich porach się uczą oraz z jakim wyprzedzeniem zamawiają lekcje,
  9. analizy danych geolokalizacyjnych, które zdefiniują z jakich obszarów są uczniowie i nauczyciele.

2. Informacje podane dobrowolnie.

 1. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, w tym w szczególności dokonanie zapisu na Korepetycje, wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Serwisu. Za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 3. Poza informacjami określonymi powyżej, Serwis może rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Serwisie, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
  3. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Serwisem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
 7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub jego nieprawidłowe działanie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

4. Informacje zbierane automatycznie.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

5. Bezpieczeństwo informacji.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą lub uszkodzeniem, zmianami, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi nieupoważnionymi lub niezgodnymi z prawem formami przetwarzania lub wymaganymi przez obowiązujące przepisy.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( dalej jako Ustawa), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej, jako Rozporządzenie) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 3. Wszystkie zbierane przez załap.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z załap.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez załap.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

6. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie w rozumieniu przepisów Ustawy oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania)jest Administrator Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, kod pocztowy: 61 – 719, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni pod numerem 90, posiadająca numer REGON: 630705827, której strona internetowa jest dostępna pod adresem www.cdv.pl.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą zbierane w celach wynikających z treści odbieranych zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dla celu realizacji usług jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f) RODO; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla innych celów, podstawą przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić wykonanie usług bądź realizację umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i modyfikacji, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych wcześniej danych. Użytkownicy mają prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz przenoszenia danych. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wnioski dotyczące uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych oraz wnioski o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, przenoszenie danych a także o cofnięcie zgody Użytkownicy mogą składać za pomocą Serwisu lub poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: daneosobowe@zalap.pl.
 7. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy lub od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do celów realizacji usług, z której Użytkownicy korzystają,  chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą podlegały profilowaniu w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę w tym zakresie.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Udostępnienie danych innym podmiotom.

 1. Administrator nie będzie udostępniał danych dotyczących Użytkowników osobom trzecim, chyba, że uzyska w tym celu zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla zrealizowania na rzecz Użytkownika zamówionych usług lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator po uzyskaniu stosownej zgody od Użytkownika udostępni dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem do ich przetwarzania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:
  1. świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
  2. dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
  3. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur),
  4. świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do Użytkowników,
  5. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia badań ewaluacyjnych na rzecz Administratora,
  6. obsługujących System Płatności,
  7. świadczącym usługi prawne.
 4. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.

8. Uprawnienia Użytkownika.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Bezwzględnie respektuje się wolę Użytkownika, co do zakresu dobrowolnie przekazywanych danych. Użytkownik może wycofać dobrowolnie podane dane z zasobów Serwisu, co jednak może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu. Dopełnia się wszelkich starań, aby dane takie zostały usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione oraz by nie zostały wykorzystane w ramach dalszej działalności Serwisu.
 3. W zakresie przekazanych danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia przyznane ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator bezwzględnie przestrzega norm prawnych w tym przedmiocie i nie dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wbrew przepisom prawa lub woli Użytkownika.

9. Kontakt.

 1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wniosków. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
 2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Serwisu.
 4. W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: daneosobowe@zalap.pl.

Szukasz korepetytora?

Zostaw to nam!

Jak to działa?